مقدار دهی اولیه وزن ها شبکه عصبی

روش های مقدار دهی اولیه در شبکه های عصبی ( بخش دوم )

در قسمت قبل با اهمیت مقدار دهی اولیه وزن ها در شبکه های عصبی و اهمیت انجام آن آشنا شدیم. در این قسمت به آشنایی با روش های دیگر انجام مقدار دهی اولیه وزن ها می پردازیم.

مقاله مرتبط :

مدل Xavier Glorot برای مقداردهی اولیه وزن­ ها

این مدل یک تکنیک پیشرفته در مقداردهی اولیه وزن­ ها بشمار می ­رود. دو نوع مقداردهی اولیه در این مدل مطرح است. یکی مدل مقداردهی اولیه نرمالِ Xavier Glorot و دومی مدل مقداردهی اولیه یکنواختِ Xavier Glorot.

می ­دانیم در شبکه عصبی، وزن­ ها معمولاً به­طور تصادفی مقداردهی اولیه می ­شوند و این نوع مقداردهی اولیه نیازمند رعایت عدالت و تکرار فرآیند الگوریتم  به تعداد دفعات زیاد جهت  همگرایی به سمت حداقل خطا و دست­یابی به ماتریس وزن ایده ­آل، می ­باشد. یکی از اقدا م­ها جهت کاهش میزان خطا،  انتخاب مقداراولیه تصادفی وزن­ها با دقت بیشتر می ­باشد. مدل مقداردهی اولیه Xavier که به عنوان الگوریتم Xavier  نیز شناخته می ­شود، اندازه و سایز شبکه ( تعداد نرون های ورودی و خروجی ) را به صورت معادله ­ای درمی­ آورد  و به رعایت مسائل گفته­ شده می ­پردازد.

Xavier Glorot و Yoshua Bengio ارائه دهندگان این مدل از مقداردهی اولیه بوده­ اند که بهتر از مقداردهی اولیه تصادفی عمل می ­کند. این مدل نه تنها احتمال بروز مسائل مربوط به گرادیان را کاهش می­ دهد بلکه همگرایی به سوی میزان خطای حداقلی را نیز درزمان کم­تری ممکن  می ­سازد.

مقداردهی اولیه Xavier Glorot

مقداردهی اولیه یکنواختِ Xavier: دریافت هر وزن w ، از طریق یک توزیع یکنواخت تصادفی در بازه [-x,x] برای Xavier

مقداردهی اولیه نرمالِ Xavier: دریافت هر وزن w ، از طریق یک توزیع نرمال با میانه ۰، و یک توزیع استانداردXavier

ایده اصلی: روش زیاد مهم نیست، تعداد ورودی­ها و خروجی­هاست که مهم است.

الف) مقداردهی اولیه یکنواخت Xavier Glorot

دراین مدل  وزن­ ها از طریق یک توزیع یکنواخت درون بازه +x و –x بدست می­ آیند که محدوده بازه براساس مقدار x برابر با  مجذور ریشه یا ( (fan-in+fan-out)/6) sqrt، حاصل می ­شود.

کد مدل مقدارد دهی اولیه یکنواختِ Xavier Glorot

model = Sequential()

model.add(Dense(128, activation='relu', input_shape=(input_dim,), kernel_initializer='glorot_uniform'))

model.add(Dense(64, activation='relu', kernel_initializer='glorot_uniform'))

model.add(Dense(output_dim, activation='softmax'))

خروجی حاصل از مدل مقدارد دهی اولیه یکنواختِ Xavier Glorot

Epoch 1/5 60000/60000 [==============================] - 4s 68us/step - loss: 0.3317 - acc: 0.9072 - val_loss: 0.1534 - val_acc: 0.9545

Epoch 2/5 60000/60000 [==============================] - 3s 55us/step - loss: 0.1303 - acc: 0.9614 - val_loss: 0.1124 - val_acc: 0.9679

Epoch 3/5 60000/60000 [==============================] - 3s 54us/step - loss: 0.0889 - acc: 0.9731 - val_loss: 0.0978 - val_acc: 0.9711

Epoch 4/5 60000/60000 [==============================] - 3s 54us/step - loss: 0.0668 - acc: 0.9795 - val_loss: 0.0863 - val_acc: 0.9735

Epoch 5/5 60000/60000 [==============================] - 3s 55us/step - loss: 0.0529 - acc: 0.9840 - val_loss: 0.0755 - val_acc: 0.9771

مودار مدل Xavier Glorot از نوع مقدارد دهی اولیه یکنواخت وزن ­ها

تجزیه و تحلیل خروجی

در این نوع مقداردهی اولیه یعنی  مقداردهی اولیه یکنواختِ Xavier Glorot، مدل ما به سمت اجرایی بسیار خوب و کار آمد سوق پیدا می­ کند. همچنین اگر این مدل را چندین بار اجرا کنیم بازهم خروجی تغییری نمی ­پذیرد.

ب) مقداردهی اولیه نرمالِ Xavier Glorot

در این مدل وزن­ ها از طریق یک توزیع نرمال با میانه = ۰ و واریانس = مجذور ریشه یا ((fan-in+fan-out)/2) sqrt ،بدست ­می­ آید.

کد مدل مقدارددهی اولیه نرمالِ Xavier Glorot

model = Sequential()

model.add(Dense(128, activation='relu', input_shape=(input_dim,), kernel_initializer='glorot_normal'))

model.add(Dense(64, activation='relu', kernel_initializer='glorot_normal'))

model.add(Dense(output_dim, activation='softmax'))

خروجی حاصل از مدل مقدارددهی اولیه نرمالِ Xavier Glorot

Epoch 1/5 60000/60000 [==============================] - 4s 66us/step - loss: 0.3296 - acc: 0.9064 - val_loss: 0.1628 - val_acc: 0.9492

Epoch 2/5 60000/60000 [==============================] - 3s 50us/step - loss: 0.1359 - acc: 0.9597 - val_loss: 0.1119 - val_acc: 0.9658

Epoch 3/5 60000/60000 [==============================] - 3s 51us/step - loss: 0.0945 - acc: 0.9721 - val_loss: 0.0929 - val_acc: 0.9706

Epoch 4/5 60000/60000 [==============================] - 3s 52us/step - loss: 0.0731 - acc: 0.9776 - val_loss: 0.0804 - val_acc: 0.9741

Epoch 5/5 60000/60000 [==============================] - 3s 51us/step - loss: 0.0576 - acc: 0.9824 - val_loss: 0.0707 - val_acc: 0.9783

نمودار مدل Xavier Glorot از نوع مقدار دهی اولیه نرمال وزن ­ها

تجزیه و تحلیل خروجی

مشابه مدل یکنواختِ Xavier Glorot، در این نوع مقدار دهی اولیه یعنی  مقدار دهی اولیه نرمالِ Xavier Glorot نیز مدل ما به سمت  اجرا و کارایی بهتر سوق پیدامی ­کند و با چندین بار اجرا کردن الگوریتم، خروجی تغییر نخواهد کرد.

وزن­ هایی که در این مدل درنظر گرفته­ شده ، نه زیاد بزرگ است نه زیاد کوچک. بنابراین ما با مسئله محو شدگی  ویا انفجار گرادیان­ ها مواجه نمی­ شویم. همچنین، مدل مقداردهی اولیه Xavier Glorot به همگرایی و دستیابی هرچه سریع ­تر به­ سوی میزان مینیمم خطا کمک بسیاری می ­کند.

مدل Heبرای مقداردهی اولیه وزن ­ها

این نوع از مقداردهی اولیه با عنوان hey  تلفظ می­ شود و یک تکنیک پیشرفته در مقداردهی اولیه وزن ­ها به شمار می­ رود. تابع فعال ­سازی ReLU بوسیله این مدل مقداردهی اولیه، بسیار خوب عمل می­ کند. تنها پارامتری که در مقداردهی اولیه He درنظر گرفته می شود، تعداد ورودی ­هاست ( fan-in ). در مقداردهی اولیه He نیز مانند مدل Xavier، دو نوع از مقداردهی مطرح می­ شود، یکی مقداردهی اولیه نرمالِ He و دیگری مقداردهی اولیه یکنواختِ He.

الف) مقداردهی اولیه یکنواخت وزن­ ها He

در این مدل وزن­ ها بوسیله یک توزیع یکنواخت درون بازه +x و –x که x = مجذورریشه یا ( (fan-in)/6) sqrt است، بدست می ­آید.

کد مدل مقداردهی اولیه یکنواخت وزن­ ها He

model = Sequential()

model.add(Dense(128, activation='relu', input_shape=(input_dim,), kernel_initializer='he_uniform'))

model.add(Dense(64, activation='relu', kernel_initializer='he_uniform'))

model.add(Dense(output_dim, activation='softmax'))

خروجی حاصل از مدل مقداردهی اولیه یکنواخت وزن­ ها He

Epoch 1/5 60000/60000 [==============================] - 4s 72us/step - loss: 0.3252 - acc: 0.9050 - val_loss: 0.1524 - val_acc: 0.9546

Epoch 2/5 60000/60000 [==============================] - 3s 52us/step - loss: 0.1314 - acc: 0.9611 - val_loss: 0.1104 - val_acc: 0.9671

Epoch 3/5 60000/60000 [==============================] - 3s 54us/step - loss: 0.0928 - acc: 0.9718 - val_loss: 0.0978 - val_acc: 0.9697

Epoch 4/5 60000/60000 [==============================] - 3s 53us/step - loss: 0.0703 - acc: 0.9786 - val_loss: 0.0890 - val_acc: 0.9740

Epoch 5/5 60000/60000 [==============================] - 3s 53us/step - loss: 0.0546 - acc: 0.9828 - val_loss: 0.0860 - val_acc: 0.9740

نمودار مدل مقداردهی اولیه یکنواخت وزن­ ها He

تجزیه و تحلیل خروجی

در این نوع مقداردهی اولیه یعنی مقدار دهی اولیه یکنواخت وزن ­ها He، فقط از تعداد ورودی ­ها استفاده می­ شود و به همین دلیل این مدل از مقداردهی اولیه اجرا و کارایی کاملاً رو به افتی خواهد داشت.

ب) مقداردهی اولیه نرمال وزن ­ها He

در این نوع از مقداردهی اولیه، وزن ­ها از طریق یک توزیع نرمال با میانه = ۰ و واریانس = مجذور ریشه یا ( (fan-in)/2) sqrt بدست می ­آید.

کد مدل مقداردهی اولیه نرمال وزن ها He

model = Sequential()

model.add(Dense(128, activation='relu', input_shape=(input_dim,), kernel_initializer='he_normal'))

model.add(Dense(64, activation='relu', kernel_initializer='he_normal'))

model.add(Dense(output_dim, activation='softmax'))

خروجی حاصل از مدل مقداردهی اولیه نرمال وزن­ ها He

Epoch 1/5 60000/60000 [==============================] - 4s 61us/step - loss: 0.3163 - acc: 0.9087 - val_loss: 0.1596 - val_acc: 0.9508

Epoch 2/5 60000/60000 [==============================] - 3s 45us/step - loss: 0.1319 - acc: 0.9610 - val_loss: 0.1163 - val_acc: 0.9625

Epoch 3/5 60000/60000 [==============================] - 3s 44us/step - loss: 0.0915 - acc: 0.9725 - val_loss: 0.0897 - val_acc: 0.9727

Epoch 4/5 60000/60000 [==============================] - 3s 45us/step - loss: 0.0693 - acc: 0.9795 - val_loss: 0.0878 - val_acc: 0.9735

Epoch 5/5 60000/60000 [==============================] - 3s 44us/step - loss: 0.0537 - acc: 0.9836 - val_loss: 0.0764 - val_acc: 0.9769

نمودار مدل مقداردهی اولیه نرمال وزن­ ها He

تجزیه و تحلیل خروجی

در این مدل یعنی مقداردهی اولیه نرمال وزن­ ها He، فقط از پارامتر تعداد ورودی ­ها استفاده می­ شود، اما برخلاف مدل مقداردهی اولیه یکنواخت وزن­ ها He، فقط بوسیله استفاده از تعداد ورودی ­ها نیز، مدل مد نظر کارایی خوبی خواهد داشت.

همچنین در مقداردهی اولیه He، وزن­ ها را نه زیاد بزرگ و نه زیاد کوچک درنظر می ­گیریم. بنابراین با مسائل محو شدگی و انفجار گرادیان ­ها مواجه نمی­ شویم. همچنین، مقداردهی اولیه He بطور مشابه با مدل مقداردهی اولیه Xavier Glorot، به همگرایی و دستیابی هرچه سریع­تر به­ میزان مینیمم خطا کمک بسیاری می­ کند.

چگونه مقدار اولی ه­ای مناسب برای وزن­ ها انتخاب کنیم؟

از آنجایی که نظری ه­ای قوی درمورد انتخاب مقداراولیه مناسب برای وزن­ ها وجود ندارد، ما فقط چند قاعده و قانون از روش­ های مطرح شده را بررسی می­ کنیم:

  • زمانی که تابع فعال­سازی پیچیده باشد، بهتر است که از مدل Xavier Glorot برای مقداردهی اولیه وزن ­ها استفاده کنیم.
  • وقتی تابع فعال­سازی ReLU مد نظر است، بهتر است که از مدل مقدار دهی اولیه وزن­ ها He استفاده کنیم.
  • در اکثر موارد در شبکه عصبی کانولوشن از تابع فعال­سازی ReLU استفاده می­ شود و آن نیز طبق قاعده مطرح ­شده، از مدل مقداردهی اولیه He استفاده می­ کند.

بیشتر بخوانید :

منبع Xavier Glorot, Yoshua Bengio Weight Initialization in Deep Learning Bradley, D. (2009). Learning in modular systems 
Hackernoon Quora  Rumelhart, D. Hinton, G. Williams, R. (1985). Learning internal representations by error propagation

درباره‌ی احمدرضا جعفری

همچنین ببینید

نگاهی عمیق به آینده هوش مصنوعی از دید کارشناسان

نگاهی عمیق به آینده هوش مصنوعی از دید کارشناسان

با نگاه به روند رشد تکنولوژی و تغییرات ایجاد شده در زندگی مردم، انتظار می‌رود …

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.